Horyzont

Spółka Jawna

RODO

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych

 

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodne- go przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:

 

Administrator danych:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Horyzont spółka jawna Arkadiusz Burdzik z siedzibą w Tychach ul. Reymonta 3/21, kod pocztowy 43- 100, e-mail: biuro@horyzont.biz.pl, tel. 32 738 24 85

 

Przedstawiciel administratora danych:

Nie dotyczy.

 

Inspektor ochrony danych:

Nie dotyczy.

 

Cele przetwarzania danych osobowych oraz podstawa prawna przetwarzania:

Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych odbywać się będzie na podstawie art. 6 ust 1 lit b RODO i wyłącznie w celu wykonania umowy.

W przypadku przetwarzania Pani/Pana danych osobowych na podstawie art. 6 ust 1 lit a RODO dane czyli na podstawie udzielonej zgody na przetwarzanie danych- dane będą przetwarzane wyłącznie w celu wyraźnie wskazanym w udzielonej zgodzie.

 

Prawnie uzasadniony interes:

Nie dotyczy.

 

Okres przechowywania danych osobowych:

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres realizacji umowy i ewentualnego dochodzenia roszczeń i ochrony praw.

 

Prawo dostępu do danych osobowych:

Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych.

 

Zgoda na przetwarzanie danych

W przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celach przekazywania informacji handlowej, posiada Pani/Pan prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego:

Przysługuje  Pani/Panu  prawo  wniesienia  skargi  do  Prezesa   Urzędu   Ochrony   Danych   Osobowych, ul. Stawki 2, 00- 193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.

 

Konsekwencje niepodania danych osobowych:

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem umownym i warunkiem zawarcia umowy, a ich niepodanie będzie skutkowało nie możliwością realizacji umowy.

 

Odbiorcy danych:

Nie dotyczy./Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane żadnym odbiorcom danych.

 

Przekazanie danych do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej:

Nie dotyczy./Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.

 

Zautomatyzowane podejmowanie decyzji, profilowanie:

Nie dotyczy./Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Horyzont Sp.J.
Arkadiusz Burdzik
ul. Reymonta 3/21
43-100 Tychy
tel/fax 32 7382485
biuro@horyzont.biz.pl